Integreringskonsultering

Då utländska arbetstagare och företag integreras på den finländska arbetsmarknaden är det ett starkt budskap om att näringslivsidkaren bär sitt samhällsansvar och ett bevis på att näringslivsidkaren beaktar de skyldigheter som lagen ställer.

Beställaransvarslagen, dvs. lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) förpliktar beställaren av ett arbete att utreda om avtalspartnern har skött sina lagenliga skyldigheter. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot en arbetstagare som avlönats från utlandet är desamma som för en som avlönats från hemlandet.

Registreringen och integreringen av en utländsk arbetstagare på den finländska arbetsmarknaden avancerar på myndighetshåll i en bestämd ordning beroende på anställningens längd och om arbetstagaren kommer från ett EU/EES-land eller ett land utanför dessa. För att registrera sig som arbetstagare i Finland förutsätts att personen personligen med sina handlingar besöker en polisstation, magistrat, skattebyrå, bank och ofta också FPA:s lokala kontor. Torts att man till många verk numera kan boka tid för att uträtta ärenden, tar processen mycket tid, som alltså inte kan användas för produktivt arbete. Ibland krävs det att en tolk anlitas för att ärendet ska löpa smidigare, ibland är verket trots tidsbokning mycket upptagen. De flesta arbetsgivarna upplever att registreringsprocessen och integreringen är ett besvärligt och ett tidskrävande problem. Men man behöver inte göra integreringsprojekt till ett problem! Voxtel Finland Oy:s integreringskonsult gör registreringsarbetet på dina vägnar förtroligt och kostnadseffektivt.

Integreringskonsulten sköter registreringen av den utländska arbetskraften i Finland samt uträttar vid behov ärenden på arbetstagarens vägnar i FPA och bistår då man för arbetstagaren ska öppna ett bankkonto i Finland. Integreringskonsulten står till ditt företags tjänst ända tills det att arbetsgivarens skyldigheter enligt beställaransvarslagen har uppfyllts. Voxtel Finland Oy tillhandahåller tjänster för registrering och integrering av arbetskraft också för andra branscher än de som ska beakta beställaransvarslagen. Kontakta vår konsult, så klarlägger vi ert företags behov.